Privacyverklaring

Privacyverklaring
Het MSB Peelland respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Doeleinden voor verwerking
Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende doeleinden zijn de volgende:

Aanvraag informatie
Als u interesse heeft in het aanbod van het MSB Peelland, dan kunt u op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij u vervolgens per mail toesturen. Wij vragen u daarvoor om uw naam, en e-mailadres. Tevens vragen wij u uw telefoonnummer door te geven, zodat we contact met u kunnen opnemen.

Diensten
Wanneer u besluit gebruik samen te werken met het MSB Peelland, verwerken wij in ons systeem uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het opstellen van contract(en) en het eventueel opstellen van de facturen.

Financiële administratie
Het MSB Peelland is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. Ten behoeve van het opstellen van de factuur worden uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer verwerkt.

Contact
Wanneer u wilt dat het MSB Peelland contact met u opneemt, kunt u ons een mail sturen of bellen. Om te kunnen antwoorden, verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer.

Klacht
Wanneer u een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

Rechtsgronden voor verwerking
Het MSB Peelland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten samenwerkingsovereenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming of wettelijke plicht. In het hiernavolgende overzicht ziet u welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens rechtvaardigt.

Bewaartermijnen
Het MSB Peelland hanteert de volgende bewaartermijnen:

Informatie verzoek 30 dagen na het laatste contact
Dienst 5 jaar na laatste klantcontact
Financiële administratie 7 jaar
Klacht 30 dagen na afhandeling klacht
Contactformulier 30 dagen na afhandeling
Aanmelding vrijwilligerswerk Gedurende de duur vd samenwerking

U kunt tussentijds een verzoek tot verwijderen indienen. Dit gebeurt dan binnen 2 werkdagen.

Het MSB Peelland verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor haar eigen doeleinden. Zij maakt bij de verwerking wel gebruik van derden (verwerkers) die op basis van hun taak eveneens te maken hebben met uw persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt en nemen passende, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.

Inzage, correctie en recht van verzet
Als uw gegevens bij het MSB Peelland bekend zijn, hebt u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door het MSB Peelland verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u het MSB Peelland schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u het MSB Peelland verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw persoonsgegevens gegeven hebt, intrekken. Uw verzoek(en) zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst worden behandeld door het MSB Peelland. U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen via mail aan info@msbpeelland.nl

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met ons niet tot een oplossing, dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw klacht kunt u sturen naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ  DEN HAAG

Aanpassingen privacy statement
Aangezien uw privacy bij het MSB Peelland van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard ook op deze website worden gepubliceerd.

Februari 2019